• No products in the cart.
View Cart
Subtotal:

Wakepark Třebíč provozní řád

Provozní řád areálu Wake park Třebíč

I. Všeobecné podmínky

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz zařízení Wakemaster (dále jen zařízení) a využití plavební dráhy ve vymezeném prostoru. Veškeré prostory kolem stanic, plavební dráhu a prostor startovního mola a obsluhy dále nazýváme areálem. 
 2. Tento provozní řád se vztahuje na osoby využívající zařízení Wakemaster k tažení po vodní hladině, osoby nacházející se v areálu, ale také rybáře, plavce a osoby na lodích v areálu se vyskytující (všichni uvedení v bodě 2 dále jen návštěvníci). 
 3. Návštěvník provozu zařízení Wakemaster a plavební dráhy je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele zařízení Wakemaster (dále jen provozovatele). 
 4. Návštěvník vstupuje do areálu a užívá jízdy na vleku na vlastní nebezpečí. 
 5. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku ani za újmy na zdraví návštěvníka areálu do míry, kterou připouští platné právní předpisy České republiky a Evropské unie. 6. Návštěvník je povinen dbát pokynů provozovatele a jím pověřených oprávněných osob (zejména obsluhy zařízení). 7. Zakoupením jízdenky nebo vstupem do areálu souhlasí návštěvník areálu s tímto provozním řádem, bere jej plně na vědomí a zavazuje se, že jej bude respektovat. 8. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník areálu Wake park Třebíč. 

II. Provoz zařízení

 1. Provoz zařízení je závislý na podmínkách stavu hladiny Borovinského rybníka a povětrnostních podmínkách.
 2. Návštěvník se zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu Wake park Třebíč.
 3. Návštěvník je povinen zejména: a. Po příchodu do areálu ohlásit svůj příchod obsluze a v případě zamýšlené jízdy na vleku zaplatit jím vybraný časový úsek. b. Vždy dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele. c. Před jízdou vyslechnout pokyny obsluhy zařízení a dbát jich.
 4. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníkovi poskytne pouze v případě: a. Přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než 15 minut v celém areálu. b. Poruchou zařízení a tím přerušeným provozem na déle než 30 minut.
 5. Zařízení je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník.
 6. Při pádu během jízdy a v případě nemožnosti opětovného rozjetí na zařízení (z důvodu poruchy vázání, porušení vlečné šňůry, hrazdy) je nutno okamžitě opustit trasu zařízení.
 7. Návštěvník není oprávněn jízdy na vleku pod vlivem alkoholu ani pod vlivem jiných omamných, psychotropních nebo návykových látek. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. 

III. Provoz areálu

 1. Plavební dráha je v provozu v době provozování zařízení.
 2. Plavební dráha je vytýčena bójemi. Je zakázáno všem návštěvníkům areálu vstupovat za boje směrem k vodní ploše. (vyznačeno na mapce Areálu)
 3. Je zakázáno v plavební dráze během provozu plavat, pohybovat se na loďce, či šlapadle. Rybáři nesmí během provozu zařízení nahazovat do prostoru plavební dráhy, nebo přes zařízení.
 4. Provozovatel neodpovídá za újmy na zdraví a škody na majetku způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Návštěvníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 5. Každá osoba pohybující se v areálu dodržuje pořádek a čistotu.
 6. Každý návštěvník je povinen přizpůsobit styl své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu překážek, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Návštěvník je tak vždy odpovědný za svou bezpečnost při jízdě na zařízení Wakemaster.
 7. Návštěvníkům je zakázán vstup do prostoru stanic, na stanice a do prostoru kotvení stanic.
 8. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na plavební dráze jakékoliv překážky.
 9. Každý návštěvník provozu je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele.
 10. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení všech uvedených pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na zařízení a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu na majetku či újmu na zdraví, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
 11. Při výuce odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Pravidelný Provoz

Otevírací doba Po – Ne 9:00 – 20:00 (podle počasí a zájmu se otevírací doba upravuje)

V. Platnost provozního řádu

Tento provozní řád platí od 1.5.2018 

VI. Provozovatel

FEBE International s. r. o.

Tomáše Bati 1012

674 01 Třebíč

IČ:25307533

DIČ:CZ25307533

Odpovědná osoba: Vojtěch Caha

Scroll to top